شرایط گارانتی مودم

شرایط گارانتی راکان سرویس به شرح ذیل است :

شرایط ابطال گارانتی: