شرایط گارانتی تجهیزات شبکه و وایرلس

شرایط گارانتی راکان سرویس به شرح ذیل است :

شرایط ابطال گارانتی: